Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: "algemene voorwaarden") zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Gezonde Shop en een wederpartij waarop De Gezonde Shop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met  De Gezonde Shop waarbij De Gezonde Shop voor de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van De Gezonde Shop en zijn directie.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar de website van De Gezonde Shop (www.gezondeshop.nl)hierna te noemen: "website").
1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van zijde van de wederpartij van De Gezonde Shop (nader te noemen "klant") zijn niet van toepassing.
1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. De Gezonde Shop en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
1.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
1.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
1.9 Indien De Gezonde Shop niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Gezonde Shop in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.10 Door een product of dienst (hierna te noemen: "product") te bestellen geeft de klant aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van De Gezonde Shop zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is of dat er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Aanbiedingen gelden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
2.2 De in de catalogi, mailingen en op de website van De Gezonde Shop opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden De Gezonde Shop niet, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk tussen De Gezonde Shop en de klant schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De Gezonde Shop kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 Indien De Gezonde Shop een tijdelijke actieperiode en actieprijs communiceert in door De Gezonde Shop uitgegeven mailings en op de Website, dan garandeert  De Gezonde Shop  dat deze prijzen niet zullen worden verhoogd gedurende de aangegeven looptijd van de betreffende actie, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging van de prijzen.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1 De door De Gezonde Shop vermelde prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief verschuldigde verwijderingsbijdrage. De verwijderingsbijdrage wordt apart vermeld. Bij levering buiten Nederland is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.
3.2 Indien de klant een product heeft besteld, zullen de prijzen voor dit product in deze bestelling niet verhoogd worden, tenzij wettelijke maatregelingen aanleiding geven tot verhoging van de prijzen. In geval van deze wettelijk noodzakelijke verhoging, zal De Gezonde Shop dit schriftelijk aan de klant meedelen en is de klant gerechtigd de bestelling kosteloos te annuleren.
3.3 De Gezonde Shop  is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de Website.
3.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van De Gezonde Shop..
3.5 Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in gebreke zonder dat ingebrekestelling is vereist en is de klant gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim, onverminderd de aan De Gezonde Shop verder toekomende rechten.
3.6 Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die De Gezonde Shop moet maken tot verhaal van haar vorderingen, zijn geheel voor rekening van de klant.
3.7 Sinds 1 januari 1999 is een wettelijke regeling van kracht voor milieuverantwoordelijke verwerking van oude elektrische apparatuur. Deze verwijderingsbijdrage dient door de klant betaald te worden en is niet inbegrepen in de prijs. De verwijderingsbijdrage wordt afzonderlijk op de website bij het artikel vermeld.

Artikel 4 Levering
4.1 De Gezonde Shop doet haar uiterste best om de producten met bekwame spoed te leveren (uiterlijk binnen 30 dagen), volgens de aangekondigde levertijden die worden genoemd op de Website onder het kopje: verzendinformatie/bezorging. De door De Gezonde Shop aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Mocht De Gezonde Shop niet in staat zijn om het product binnen 30 dagen te leveren, dan krijgt de klant hierover zo spoedig mogelijk bericht doch uiterlijk binnen 3 weken na plaatsing van de bestelling. De klant heeft in dit geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
4.2 Zodra bij De Gezonde Shop bekend is dat levering binnen de gecommuniceerde levertijd onmogelijk is, dan zal De Gezonde Shop dit zo spoedig mogelijk aan de klant doorgeven en de nieuw verwachte levertijd communiceren. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling schriftelijk (e-mail, fax of brief) en zonder kosten te annuleren. De Gezonde Shop zal dan het eventueel betaalde bedrag binnen twee weken aan de klant overmaken.
4.3 De Gezonde Shop is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen. Verzuim treedt in 30 dagen na de bestelling.
4.4 Op verzoek van de klant kan De Gezonde Shop het product leveren op een door de klant aangegeven plaats in Nederland. Indien de klant het product buiten Nederland wil laten afleveren, komen de verzendkosten voor rekening van de klant.
4.5 Indien de klant het product niet op de vermelde leveringsdatum en plaats in ontvangst kan nemen, dient de klant dit minimaal 2 werkdagen dagen voor de vermelde leverdatum aan De Gezonde Shop kenbaar te maken. Als deze termijn niet wordt gehaald en De Gezonde Shop extra kosten moet maken voor het retour nemen en opnieuw verzenden van het product, dan worden deze extra kosten aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 5 Risico en Eigendom
5.1 Het risico van het product gaat over op de klant op het moment van bezorging.
5.2 Het eigendom van het geleverde product gaat over van De Gezonde Shop op de klant op moment van levering, indien de klant aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
5.3 Door De Gezonde Shop geleverde producten, die ingevolge artikel 5.2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
5.4 Indien derden beslag leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde producten, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om De Gezonde Shop daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 6 Bestelling / Communicatie
6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en De Gezonde Shop, dan wel tussen De Gezonde Shop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en De Gezonde Shop, is De Gezonde Shop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Gezonde Shop.
6.2 De Gezonde Shop is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling gebruik te maken van derden.
6.3 Door te bestellen machtigt de klant De Gezonde Shop om, indien nodig, de klantgegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie. De Gezonde Shop kan bij het BKR (of op andere wijze) inlichtingen inwinnen omtrent het betalingsgedrag van de klant.

Artikel 7 Overmacht
7.1 De Gezonde Shop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop De Gezonde Shop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Gezonde Shop niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen binnen De Gezonde Shop of bij gebruikte derden zijn daaronder inbegrepen. De Gezonde Shop heeft heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Gezonde Shop  zijn verbintenis had moeten nakomen.
7.3 De Gezonde Sop kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk ontbinden. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is geen der partijen schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.4 Indien De Gezonde Shop ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen of na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Gezonde Shop gerechtigd om het gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Zichttermijn/retourneren
8.1 De klant mag een afgeleverd artikel binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst zonder reden aan De Gezonde Shop terugzenden. Daarmee komen de verplichtingen van de klant te vervallen (anders dan kosten van terugzending) en wordt de aankoop van het product ontbonden. Indien de klant het product al aan De Gezonde Shop heeft betaalt, dan zal De Gezonde Shop binnen 30 dagen na retourzending van het product het betaalde aankoopbedrag terugstorten.
8.2 Indien de klant gebruik maakt van artikel 8.1 komen de kosten en risico's voor retourzending voor rekening van de klant.
8.3 Indien de klant gebruik wil maken van artikel 8.1, dan moet zij dit vooraf schriftelijk aan De Gezonde Shop kenbaar maken. De Gezonde Shop  zal aangeven wanneer en waar het product kan worden geretourneerd.
8.4 De klant kan een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:
- Het artikel was speciaal voor de klant gemaakt;
- Het artikel is gedurende de periode dat de klant het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt;
- Het artikel is niet meer compleet;
- Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
- Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door De Gezonde Shop  niet als een beschadigde verpakking beschouwd);
- Het artikel is duidelijk persoonlijk van aard;
- Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden;
- Het artikel kan snel bederven of verouderen;
- Het betreffen producten die zijn verzegeld en waarvan de verzegeling is verbroken
8.5 De Gezonde Shop behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde aankoopbedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat sprake is van één of meer van de volgende situaties zoals vermeld in artikel 8.4.

Artikel 9. Ontbinding
9.1 De klant kan de overeenkomst ontbinden door het product retour te zenden zoals beschreven in artikel 8, of door de overeenkomst schriftelijk (email, fax, of brief) te ontbinden voordat het product aan de klant is verzonden.
9.2 Indien de klant één of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, is zij van rechtswege in verzuim. In dit geval heeft De Gezonde Shop het recht de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat De Gezonde Shop tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele De Gezonde Shop  voorkomende rechten.
9.3 Alle vorderingen die De Gezonde Shop in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 10 Garantie
10.1 De door De Gezonde Shop geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland, dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
10.2 Op de door ons geleverde producten houden wij ons aan de garantietermijn die de fabrikant van het product stelt voor gebruik binnen Nederland. Ongeacht de garantietermijn van de fabrikant geven wij op elektronische producten minimaal 1 jaar garantie na levering. De garantietermijn gaat in op de factuurdatum.
10.3 De klant is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk nadat het product geleverd is. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan De Gezonde Shop te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat De Gezonde Shop in staat is adequaat te reageren. De klant dient De Gezonde Shop in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10.4 Indien een gebrek niet binnen bekwame tijd wordt gemeld, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
10.5 Garantie vervalt indien:
- zonder toestemming van De Gezonde Shop door of namens de klant wijzigingen in, of reparaties aan, het geleverde product zijn aangebracht;
- er sprake is van onzorgvuldige of onkundig gebruik van het product, waaronder wordt verstaan het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud;
- het geleverd product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.
10.6 Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal De Gezonde Shop het gebrekkige product binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan vervangen of zorgdragen voor herstel dan wel aan de klant een vervangende vergoeding voldoen. Indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is dan zal De Gezonde Shop de klant een schriftelijke kennisgeving sturen ter bevestiging van het gebrek en de met de klant gemaakte afspraak om het product te vervangen of zorgdragen voor herstel dan wel aan de klant een vervangende vergoeding voldoen. In geval van vervanging is de klant gehouden om het vervangen product aan De Gezonde Shop te retourneren en de eigendom daarover aan De Gezonde Shop te verschaffen, tenzij De Gezonde Shop anders aangeeft.
10.7 Kosten voor wijzigingen in, of reparaties aan, het geleverde product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Gezonde Shop, komen niet voor rekening van De Gezonde Shop.
10.8 Indien de garantieaanvraag van de klant gegrond is en daarmee voldoet aan de vereisten uit deze algemene voorwaarden, dan zullen de aantoonbare kosten die gemaakt worden om deze klacht te behandelen voor rekening komen van De Gezonde Shop. Indien er door de klant kosten worden gemaakt in verband met deze garantieaanvraag dan moeten zij, voordat ze gemaakt worden, vooraf door De Gezonde Shop schriftelijk zijn goedgekeurd om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding door De Gezonde Shop.
10.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de aantoonbare kosten daardoor ontstaan, met inbegrip van gemaakte onderzoekskosten, voor rekening van de klant.
10.10 Garantie wordt slechts verleend, indien de klant kan aantonen dat het betreffende product geleverd is door De Gezonde Shop. Bijvoorbeeld door vertoon van de originele door De Gezonde Shop aan de klant afgegeven aankoopbon, of leveringsbon. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De Gezonde Shop is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden schade indien deze schade aan De Gezonde Shop is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van De Gezonde Shop komt.
11.2 De Gezonde Shop is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in mailings of op de Website.
11.3 De Gezonde Shop is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de klant van enig door De Gezonde Shop geleverd artikel, tenzij De Gezonde Shop aansprakelijk is op grond van enige dwingendrechtelijke bepaling (productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek).
11.4 Indien De Gezonde Shop toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover de klant, is De Gezonde Shop aansprakelijk jegens klant voor vergoeding van de door klant geleden schade. De Gezonde Shop is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
Schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken;
Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voorzover betrekking hebbend op de directe schade als hier bedoeld;
Redelijke en aantoonbare kosten die de klant maakt ter voorkoming of beperking van directe schade als hier bedoeld.
11.5 De directe schade als hierboven bedoeld komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal driemaal het bedrag van de factuurprijs van de betreffende artikelen of, indien het levering van diensten betreft, tot maximaal driemaal de factuurprijs van deze dienstverlening. Enige andere schade dan in artikel 11.4 onder 1, 2 en 3 beschreven, wordt door De Gezonde Shop niet vergoed. Dit betekent dat o.a. in geen geval wordt vergoed: gevolgschade, zoals o.a. gederfde winst of verminderde opbrengst, immateriële schade en zuivere vermogensschade anders dan genoemd onder 2 en 3 in artikel 11.4.
11.6 De aansprakelijkheid van De Gezonde Shop  is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
11.7 De Gezonde Shop is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van De Gezonde Shop gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van De Gezonde Shop, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van De Gezonde Shop, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
11.8 De Gezonde Shop is niet aansprakelijk voor enige schade, die de klant later dan veertien kalenderdagen na de ontdekking van die schade schriftelijk aan De Gezonde Shop kenbaar heeft gemaakt.
11.9 Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van De Gezonde Shop en/of die door De Gezonde Shop  bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen de klant en De Gezonde Shop worden gebruikt en die door de klant tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op bovenstaande bepalingen onder het kopje "Aansprakelijkheid" beroepen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
13.3 Alle geschillen tussen partijen, met een vordering van meer dan vijfduizend Euro, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van De Gezonde Shop.

Artikel 14 Privacy
14.1 De persoonsgegevens van de klant worden opgenomen in het De Gezonde Shop-klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is De Gezonde Shop, Kuipersdijk 192, Enschede, Nederland. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
14.2 De Gezonde Shop verstrekt enkel gegevens aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling.
14.3 Vragen om inzage en/of wijzigingen van persoonsgegevens kan de klant richten aan: De Gezonde Shop, Kuipersdijk 192,  Enschede, Nederland. Of per email: info@gezondeshop.nl

Artikel 14 Diversen
15.1De Gezonde Shop is bevoegd om haar rechten en plichten over te dragen aan een derde.
15.2 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.
15.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, cq de versie zoals deze gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking tussen De Gezonde Shop en de klant.